Dział I - Postanowienia ogólne

 1. Firma SEO Solutions NIP: 5472108546, zwana dalej Usługodawcą, świadczy usługi zamawiającemu, zwanemu dalej Usługobiorcą.
 2. Rejestracja lub złożenie zamówienia na usługę jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.
 3. Definicje:
  1. Usługobiorca - każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie posiadająca siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa Polskiego
  2. Serwis - serwis internetowy ZNAJO udostępniony pod adresem znajo.pl
  3. Usługi - pakiet usług określonych w ofercie
  4. Awaria - przerwa w dostępności usług z przyczyn niezależnych.
  5. Przerwa techniczna - brak dostępności Usług, związany z koniecznością przeprowadzenia prac serwerowych (przerwa techniczna zwykle zapowiadana jest z odpowiednim wyprzedzeniem)
  6. Baza danych ZNAJO - wszystkie dane dostępne w Serwisie

 

Dział II - korzystanie z Usług

 1. Zawarcie Umowy:
  1. Zamówienie Usług odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do wpisania swoich prawdziwych danych kontaktowych oraz danych do wystawienia faktury. Wpisanie nieprawdziwych danych może skutkować zablokowaniem wykonania Usługi.
 2. Płatności:
  1. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty za Usługę, Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w terminie przewidzianym przez aktualne ustawy o podatku VAT.
  2. Usługobiorca może dokonać płatności za pomocą przelewu elektronicznego lub zwykłym przelewem bankowym.
 3. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy:
  1. Umowa wygasa w przypadku nieuiszczenia opłaty lub z dniem zakończenia opłaconego okresu.
  2. Opłaty za konta nie podlegają zwrotowi, chyba że system zakończy swoją działalność lub dalsze świadczenie usługi będzie niemożliwe.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny. W takim przypadku usługobiorcy przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres.
  4. Usługobiorca po wygaśnięciu Umowy zobowiązuje się do niewykorzystywania Bazy danych ZNAJO.

 

Dział III - Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do:
  1. korzystania z usług w sposób zgodny z prawem,
  2. nieupubliczniania kluczy API,
  3. niepozyskiwania danych z bazy Systemu ZNAJO w sposób zautomatyzowany (nie dotyczy API),
  4. wskazania źródła danych pochodzących z Serwisu.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do:
  1. możliwie szybkiego likwidowania Awarii,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa danych,
  3. informowania odpowiednio wcześniej o Przerwach technicznych,
 3. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawiniony przez Usługodawcę, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego o czas w którym Usługa była niedostępna (gdy przerwa trwała dłużej niż 1 godzinę, nie dotyczy przerw technicznych).
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie usług przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca może usunąć swoje konto, wystarczy w tej sprawie skontaktować się pod adresem seosolutions@i4a.pl. Usługodawca usunie konto w ciągu 7 dni roboczych od uwierzytelnienia prośby usunięcia konta.

 

Dział IV - Reklamacje

 1. Reklamacja może być składana w formie pisemnej na adres e-mail: seosolutions@i4a.pl.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana nie później niż 60 dni od chwili zaistnienia okoliczności będącej przedmiotem reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni.

 

Dział V - Przepisy końcowe

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku użytkowania Serwisu ani za straty wynikłe z przyczyn technicznych niezależnych od właściciela i przyczyn losowych.
 3. Administrator zobowiązuje się do możliwie szybkiego usunięcia wykrytych usterek i przywrócenia dostępu do Serwisu w razie awarii serwera.
 4. Za działanie na szkodę Serwisu konto Usługobiorcy może zostać zablokowane (jeżeli będzie to możliwe, najpierw Usługobiorca zostanie powiadomiony przez Administratora).
 5. Rejestrując się w Serwisie Usługobiorca akceptuje Regulamin.
 6. Usługobiorca wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji dotyczących Serwisu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.10.2021 r.